Menu

Spokojenost zákazníka je naším cílem

Ilustrace

V zájmu obou zúčastněných stran je hlavní prioritou kvalitativní progres studentů. K dosažení tohoto cíle je nezbytné zvolení vhodné metodologie. Naši lektoři nepřijímají dogma jedné metodologie pro všechny, nýbrž se snaží jednotlivým studentům sestavovat program šitý na míru.

Osvojení si cizího jazyka předpokládá zvládnutí pěti jazykových dovedností: gramatiky, porozumění psanému, mluvenému i čtenému textu a písemného projevu). Během úvodních hodin lektor vypozoruje nedostatky studenta, od kterých se následně odvíjí následující lekce, přičemž důraz bývá kladen na problematické kategorie.

Pro naše lektory však platí zásada, že nejdůležitější je slovní a písemné vyjádření myšlenky i v situaci, kdy není k dispozici dostatečná slovní zásoba. Snažíme se studenty vzdělávat interaktivně, sami se musí aktivně zapojovat do výuky a ne pouze pasivně naslouchat výkladu lektora.